Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев
ЗА МУЗЕЯ

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

Проекти

Минали и текущи проекти - ОИМ гр. Гоце Делчев

 1. Проект по програма Прест на британския Ноу хау фонд и Пирински туристически форум за развитие на устойчив туризъм.
 2. Проект на Националния музеен център на тема “Жива старина от Неврокопско” – за възстановяване на традиционни обичаи и представяне на обредни практики: ритуали, трапези и други.
 3. Проект за издаване на рекламни дипляни на музея – 2 броя, на общината – 1 брой, на Ковачевица – 1 брой,албуми и дипляни на Общината-4 бр. и сайт на общината –1бр.
 4. В периода 1995 – 2002 г. със съдействието на ОИМ -гр. Г. Делчев и екип от АИМ – БАН беше проучено тракийско селище, светилище и средновековен некропол в землището на с. Копривлен след спечелен проект за извършване на археологически разкопки по сервитута на пътя Гоце Делчев – Драма.
 5. Участие в съвместен проект с Бизнес инкубатор град Гоце Делчев за издаване на луксозен каталог за занаятите в региона на Гоце Делчев. www.crafts-bg.com
 6. Участие в съвместен проект с Бизнес инкубатор град Гоце Делчев за издаване на Туристически калейдоскоп Места – Чепино и Места – Нестос. HYPERLINK http://www.mesta-nestos.info www.mesta-nestos.info
 7. Спечелен проект за изготвяне на сайт от мисия на японските доброволци в България www. Jicabg.com/museum/
 8. Спечелен проект по програма “Красива България”на Министерството на труда и социалната политика , Община Гоце Делчев и Общински исторически музей за ремонт на външната фасада на музея –2005 година.
 9. Съвместен проект с Обществен съвет по образованието в Община Гоце Делчев на тема “Подай ръка – спечели приятел” 2006 г.
 10. Съвместен проект на Българския и швейцарския червен кръст и Движение на жените в град Гоце Делчев с издаване на дипляна (“Обредната система в Гоцеделчевски район”).
 11. Съвместен проект на Община Гърмен и музея по програма ФАР – Трагнсгранично сътрудничество “Развитие на човешките и туристическите ресурси и адаптиране на археологическите разкопки на Никополис ад Нестум за развитие на културния туризъм” 2006-2008.
 12. Съвместен проект с Национално сдружение за устойчиво развитие “Добри алтернативи” за развитие на селския туризъм в общините Сатовча и Гърмен.2006-2008
 13. Съвместен проект с Община Хаджидимово по програма ФАР – Трагнсгранично сътрудничество “Създаване на интегриран продукт на културния туризъм чрез развитие на културно – историческите паметници и човешките ресурси в Община Хаджидимово”. 2006-2007
 14. Съвместен проект с Община Гоце Делчев и Discoveryclub “Археологическо проучване на селище и светилище на богинята Артемида от римската епоха, късноантична крепост и некропол в местността Градището, село Господинци”.2006
 15. Предоставяне на база данни на фирма Профита за изготвяне на проект за археологически разкопки в Община Сатовча2006
 16. Представен проект съвместно с Община Гоце Делчев за археологическо проучване на светилището на Богиня Артемида в землището на с.Господинци.2008
 17. Представен проект по програма Фар –добросъседство с БЮР Македония за обновяване експозицията,вътрешен ремонт на всички зали и рехабилитация на лапидариума пред музея.2008
Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График