Затвори
Лого ОИМ Гоце Делчев

Добре дошли!


Изпитайте знанията си в развлекателната викторина на
Общински исторически музей - Гоце Делчев
и можете да спечелите някоя от нашите награди!

Вход Регистрация

Предоставените от Вас лични данни ще се използват само за целите на играта и няма да бъдат
предоставяни на трети лица.

Вход в играта
Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

Уеб дизайн Макс График